Location

50 Galtney Lott Plaza
University, Mississippi 38677-1848